Magdalena Edlová

Prezidentka AU3V

Mgr. Magdalena Edlová, DiS. pracuje na Západočeské univerzitě v Plzni, nejprve na Ústavu celoživotního vzdělávání jako tajemnice a manažerka pro koordinaci celoživotního vzdělávání.

Od roku 2008 řídí vzdělávací činnosti a zodpovídá za realizaci kurzů na Univerzitě třetího věku ZČU. V rámci své činnosti se zaměřuje na trénování paměti, reminiscenci a problém onemocnění demence u seniorů. V této souvislosti aktivně vystupuje na seniorských shromážděních. Ve své nové funkci prezidentky AU3V se chce zaměřit především na kvalitu seniorského vzdělávání.

Roman Prokop

Viceprezident AU3V

Roman Prokop absolvoval v roce 1976 Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze v oboru teoretická kybernetika.

Prof. Prokop je dlouholetým pedagogem a vědecky se věnuje moderním trendům v teorii automatického řízení, zvláště adaptivnímu a robustnímu řízení a systémům se zpožděním. V průběhu let vykonával významné funkce ve vedení univerzity nebo fakulty, byl prorektorem pro pedagogickou činnost, prorektorem pro celoživotní vzdělávání, proděkanem pro pedagogickou činnost a zahraniční vztahy, několik let je ředitelem ústavu matematiky. Od roku 2004 stojí v čele rady U3V na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Od roku 2005 působí také v předsednictvu Asociace Univerzit třetího věku České republiky, mnoho let působil jako místopředseda, v letech 2016-2019 byl jejím prezidentem.

Alena Bindrová

Alena Bindrová působí na Fakultě managementu Vysoké školy ekonomické v Jindřichově Hradci od roku 1995 a to nejprve v administrativní pozici na sekretariátu kateder.

Po mateřské dovolené, tzn. od roku 2007, v rámci Centra celoživotního vzdělávání FM. Kromě organizace a realizace Univerzity třetího věku na FM má na starosti agendu mimořádného studia, vzdělávací kurzy pro firmy i širokou veřejnost a organizaci a krátkodobé pronájmy prostor fakulty třetím osobám. Od ZS 2014/15 je lektorkou rekondičních kurzů pro seniory.

Pavel Helan

Koordinátor celoživotního vzdělávání na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy od roku 2007.

Historik s odborným zaměřením na česko-italské vztahy  a vztahy Československa a Svatého stolce v meziválečném období. Autor či spoluautor odborných a popularizačních publikací v České republice i v zahraničí a historických dokumentů České televize. Od roku 2013 působí v předsednictvu AU3V ČR, aktivně se zúčastnil se některých mezinárodních  konferencí AIUTA (Association Internationale des Universités du Troisieme Age).

Iva Jedličková

Iva Jedličková absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.

Vyučovala na gymnáziu ve Šternberku a poté působila na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (mj. na tehdejší Katedře výchovy a vzdělávání dospělých). Od roku 1988 vyučuje na Pedagogické fakultě v Hradci Králové (nyní Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové), v letech 1999 až 2002 a v letech 2012 až 2016 byla proděkankou fakulty, v letech 2002 až 2008 prorektorkou Univerzity Hradec Králové. Na činnosti Asociace U3V ČR se začala podílet v roce 2003 (v souvislosti s prorektorským působením na UHK); od roku 2005 je členkou předsednictva Asociace U3V ČR, z. s., nyní v šestém funkčním období. Od roku 2014 je koordinátorkou Univerzity třetího věku na Univerzitě Hradec Králové.

Helena Pospíšilová

Helena Pospíšilová působí na Katedře křesťanské výchovy Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

V rámci pedagogiky se zaměřuje na volný čas, jeho řízení, aktivity ve volném čase, didaktiku a výukové metody.  Od roku 2011 je lektorkou kurzů pro akademické pracovníky, organizuje a realizuje další vzdělávání pedagogických pracovníků. Od roku 2018 vede U3V na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od založení je členkou Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice a členkou redakční rady časopisu Paidagogos.

Pavla Strapová

Pavla Satrapová pracuje od září 2020 jako vedoucí Centra celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově. V současné době studuje třetí ročník doktorského studijní program Kinantropologie na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK.

Mimo Univerzitu třetího věku na Univerzitě Karlově se věnuje internímu vzdělávání zaměstnanců a doktorandů na UK, vede tuzemské i zahraniční projekty a podílí se na metodické činnost v rámci celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově.

Pavel Švanda

Pavel Švanda působí na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice od roku 2005.

Jeho profesním zaměřením je materiálové inženýrství, vyučuje předměty z oblasti koroze, povrchových úprav a výrobních technologií. U3V vede od roku 2011. V roce 2016 byl zvolen do předsednictva AU3V ČR. V současné době je docentem na DFJP Univerzity Pardubice.

Jaroslav Valkoun

Jaroslav Valkoun působí na Ústavu světových dějin, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, a na Katedře historických věd, Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni.

Odborně se specializuje na dějiny Britského impéria v 19. a 20. století. Od roku 2015 zastává pozici garanta Univerzity třetího věku v rámci programu celoživotního vzdělávání na Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a od roku 2016 je členem Předsednictva Asociace univerzit třetího věku z.s.

 

 


Revizní komise

 

Lenka Kamanová

V současné době působí na Institutu celoživotního vzdělávání na Mendelově univerzitě v Brně jako akademický pracovník a vedoucí Oddělení vzdělávání seniorů. Odborně se zabývá mezigeneračním učením, učením v rodině, sexuální výchovou, vzděláváním seniorů a středním odborným školstvím. Dále se věnuje lektorování v oblasti age managementu a profesní seniority. Je místopředsedkyní odborného sdružení Age Management z.s.

Jitka Pacltová

Absolventka magisterského studia Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.

V současné době působí jako ředitelka Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci. Zde řídí organizaci kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), kurzů pro zaměstnance a studenty TUL a studium seniorů na Univerzitě třetího věku TUL. Dále je lektorkou německého jazyka v kurzech pro studenty a zaměstnance TUL a v kurzech pro U3V TUL. Jako řešitelka se podílela na několika mezinárodních vzdělávacích projektech v rámci programu Erasmus + (dříve Grundtvig).