Magdalena Edlová

Prezidentka AU3V

Mgr. Magdalena Edlová, DiS. pracuje na Západočeské univerzitě v Plzni, nejprve na Ústavu celoživotního vzdělávání jako tajemnice a manažerka pro koordinaci celoživotního vzdělávání.

Od roku 2008 řídí vzdělávací činnosti a zodpovídá za realizaci kurzů na Univerzitě třetího věku ZČU. V rámci své činnosti se zaměřuje na trénování paměti, reminiscenci a problém onemocnění demence u seniorů. V této souvislosti aktivně vystupuje na seniorských shromážděních. Ve své nové funkci prezidentky AU3V se chce zaměřit především na kvalitu seniorského vzdělávání.

Roman Prokop

Viceprezident AU3V

Roman Prokop absolvoval v roce 1976 Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze v oboru teoretická kybernetika.

Prof. Prokop je dlouholetým pedagogem a vědecky se věnuje moderním trendům v teorii automatického řízení, zvláště adaptivnímu a robustnímu řízení a systémům se zpožděním. V průběhu let vykonával významné funkce ve vedení univerzity nebo fakulty, byl prorektorem pro pedagogickou činnost, prorektorem pro celoživotní vzdělávání, proděkanem pro pedagogickou činnost a zahraniční vztahy, několik let je ředitelem ústavu matematiky. Od roku 2004 stojí v čele rady U3V na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Od roku 2005 působí také v předsednictvu Asociace Univerzit třetího věku České republiky, mnoho let působil jako místopředseda, v letech 2016-2019 byl jejím prezidentem.

Alena Bindrová

Alena Bindrová působí na Fakultě managementu Vysoké školy ekonomické v Jindřichově Hradci od roku 1995 a to nejprve v administrativní pozici na sekretariátu kateder.

Po mateřské dovolené, tzn. od roku 2007, v rámci Centra celoživotního vzdělávání FM. Kromě organizace a realizace Univerzity třetího věku na FM má na starosti agendu mimořádného studia, vzdělávací kurzy pro firmy i širokou veřejnost a organizaci a krátkodobé pronájmy prostor fakulty třetím osobám. Od ZS 2014/15 je lektorkou rekondičních kurzů pro seniory.

Pavel Helan

Koordinátor celoživotního vzdělávání na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy od roku 2007.

Historik s odborným zaměřením na česko-italské vztahy  a vztahy Československa a Svatého stolce v meziválečném období. Autor či spoluautor odborných a popularizačních publikací v České republice i v zahraničí a historických dokumentů České televize. Od roku 2013 působí v předsednictvu AU3V ČR, aktivně se zúčastnil se některých mezinárodních  konferencí AIUTA (Association Internationale des Universités du Troisieme Age).

Iva Jedličková

Iva Jedličková absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.

Vyučovala na gymnáziu ve Šternberku a poté působila na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (mj. na tehdejší Katedře výchovy a vzdělávání dospělých). Od roku 1988 vyučuje na Pedagogické fakultě v Hradci Králové (nyní Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové), v letech 1999 až 2002 a v letech 2012 až 2016 byla proděkankou fakulty, v letech 2002 až 2008 prorektorkou Univerzity Hradec Králové. Na činnosti Asociace U3V ČR se začala podílet v roce 2003 (v souvislosti s prorektorským působením na UHK); od roku 2005 je členkou předsednictva Asociace U3V ČR, z. s., nyní v šestém funkčním období. Od roku 2014 je koordinátorkou Univerzity třetího věku na Univerzitě Hradec Králové.

Helena Pospíšilová

Helena Pospíšilová působí na Katedře křesťanské výchovy Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

V rámci pedagogiky se zaměřuje na volný čas, jeho řízení, aktivity ve volném čase, didaktiku a výukové metody.  Od roku 2011 je lektorkou kurzů pro akademické pracovníky, organizuje a realizuje další vzdělávání pedagogických pracovníků. Od roku 2018 vede U3V na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od založení je členkou Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice a členkou redakční rady časopisu Paidagogos.

Alena Slámová

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Několik let pracovala na Úřadu městské části Prahy 12 na odboru školství jako odborná referentka v oddělení základních škol.

Poté zastávala funkci vedoucí krajského pracoviště Praha a střední Čechy Národního institutu pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Do srpna roku 2020 pracovala na rektorátu Univerzity Karlovy,  kde zastávala funkci vedoucí Centra celoživotního vzdělávání. Věnovala se především problematice dalšího vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a metodice celoživotního vzdělávání na univerzitě.

Pavel Švanda

Pavel Švanda působí na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice od roku 2005.

Jeho profesním zaměřením je materiálové inženýrství, vyučuje předměty z oblasti koroze, povrchových úprav a výrobních technologií. U3V vede od roku 2011. V roce 2016 byl zvolen do předsednictva AU3V ČR. V současné době je docentem na DFJP Univerzity Pardubice.

Jaroslav Valkoun

Jaroslav Valkoun působí na Ústavu světových dějin, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, a na Katedře historických věd, Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni.

Odborně se specializuje na dějiny Britského impéria v 19. a 20. století. Od roku 2015 zastává pozici garanta Univerzity třetího věku v rámci programu celoživotního vzdělávání na Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a od roku 2016 je členem Předsednictva Asociace univerzit třetího věku z.s.

 

 


Revizní komise

 

Barbora Hašková

Pracuje jako  pro vedoucí oddělení celoživotního vzdělávání  na Masarykově univerzitě, kde mimo jiné metodicky řídí vzdělávací a správní činnosti ve vztahu k celoživotnímu vzdělávání a zodpovídá za realizaci kurzů Univerzity třetího věku.

V rámci své činnosti publikuje články zabývající se problematikou celoživotního vzdělávání včetně seniorského a je řešitelkou projektů věnujících se této oblasti.

Lenka Kamanová

V současné době působí na Institutu celoživotního vzdělávání na Mendelově univerzitě v Brně jako akademický pracovník a vedoucí Oddělení vzdělávání seniorů. Odborně se zabývá mezigeneračním učením, učením v rodině, sexuální výchovou, vzděláváním seniorů a středním odborným školstvím. Dále se věnuje lektorování v oblasti age managementu a profesní seniority. Je místopředsedkyní odborného sdružení Age Management z.s.

Jitka Pacltová

Absolventka magisterského studia Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.

V současné době působí jako ředitelka Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci. Zde řídí organizaci kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), kurzů pro zaměstnance a studenty TUL a studium seniorů na Univerzitě třetího věku TUL. Dále je lektorkou německého jazyka v kurzech pro studenty a zaměstnance TUL a v kurzech pro U3V TUL. Jako řešitelka se podílela na několika mezinárodních vzdělávacích projektech v rámci programu Erasmus + (dříve Grundtvig).