Opustil nás emeritní prezident AU3V ČR prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.

 

Petr Vavřín se narodil 18. května 1937 v Litomyšli. V roce 1960 absolvoval ČVUT FEL obor řídící technika. Habilitoval se na Vysokém učení technickém v Brně v roce 1974, profesorem v oboru Technická kybernetika byl jmenován v roce 1991. Od roku 1961 pracoval na VUT v různých funkcích, v letech 1991-1994 jako prorektor VUT pro zahraniční styky a v letech 1994-2000 jako rektor VUT.

Prof. Petr Vavřín se od začátku svého působení na VUT věnoval problematice dynamických systémů. Výsledky výzkumné činnosti publikoval v řadě knih, v odborném tisku a v příspěvcích na konferencích. Vždy prokazoval vysoké odborné znalosti i manažerské schopnosti, které využil především v teoretickém i aplikačním rozvoji automatizační techniky. Kladl důraz na propojení výzkumu s praxí.

Po roce 2000 se začal intenzívně věnovat vzdělávání seniorů a Asociaci U3V v České republice. Do roku 2012 působil ve funkci prezidenta, poté do roku 2017 ve funkci viceprezidenta Asociace univerzit třetího věku České republiky. Především díky aktivitě profesora Petra Vavřína se podařilo zajistit dlouholeté financování pro seniorské vzdělávání na jednotlivých VŠ. Profesor Vavřín také pomohl nastavit pravidla kvality tohoto vzdělávání a reprezentoval české univerzity třetího věku nejen u vrcholných vládních představitelů v ČR ale i v zahraničích organizacích. Osobnost profesora Petra Vavřína významně přispěla k vysoké prestiži a dobrému jménu U3V doma i v zahraničí.

 

 

 

Asociace univerzit třetího věku, z.s. je sdružení institucí, které nabízejí a provozují vzdělávací aktivity na úrovni vysokoškolského vzdělávání, určené občanům české republiky v důchodovém věku.

 

AU3V byla založena v r. 1993 z iniciativy několika dobrovolníků, kteří na svých mateřských univerzitách vzděláváním seniorů zabývali a současně sledovali tuto problematiku v evropském i světovém měřítku. Vzdělávání seniorů patří mezi prestižní úkoly moderních univerzit a vyspělé státy i univerzity si to uvědomují. Proto AU3V dostala do vínku dva hlavní úkoly: zabezpečit vzájemnou informovanost svých členů a postarat se o mezinárodní kontakty AU3V s vedoucími evropskými organizacemi. Zejména se to týkalo organizací AIUTA (Internation Association of the Universities of the Third Age), EFOS (European Federation of Older Students) a evropské informaknihyční sítě pro U3V, vedené univerzitou v Ulmu. Všem, kteří se zasloužili o to, že AU3V má dobré kontakty s partnery v zahraničí a svým více než 40 členům může poskytovat informační servis, patří velký dík.