V termínu od 6. do 8. září 2023 pořádala asociace Zasedání členů AU3V ČR, z.s. a Valné shromáždění AU3V ČR, z.s. Prostory poskytla a organizace se tentokrát ujala Fakulta managementu VŠE v Jindřichově Hradci.

V rámci neformálního programu 6. září 2023 mohli účastníci v odpoledních a podvečerních hodinách objevovat krásy Státního hradu a zámku Jindřichův Hradec v rámci komentované prohlídky obohacené o hudební zážitek linoucí se z violoncella Anny Petrů a flétny Věry Kubátové. Na své si přišly i chuťové buňky zúčastněných při rozdávání „postní sladké kaše hradní paní Markéty z Hardeggu“ z rukou Martina Musila.

Ve čtvrtek 7. září 2023 se konalo Zasedání členů AU3V v prostorách Fakulty managementu VŠE (dále FM), kterého se zúčastnilo 43 zástupců členů AU3V. Zasedání zahájila viceprezidentka asociace Ing. Martina Polášková. Poté se ujali slova děkan FM doc. Ing. Vladislav Bína, Ph. D. a proděkan pro vnější vztahy FM doc. Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, Ph.D., kteří přivítali přítomné na půdě fakulty.

Poté zasedání již pokračovalo přednáškami. V prvním bloku přednášek provedla zúčastněné Mgr. Věra Kubátová, vedoucí knihovny FM, historií Jindřichova Hradce až k Fakultě managementu. PhDr. Jiří Pospíšil, Ph. D. z Univerzity Palackého v Olomouci informoval o projektu TAČR „Labyrinty kritického myšlení: Zvyšování datové gramotnosti a kritického myšlení seniorů“, jehož spoluřešitelem je AU3V. Poté následovala přednáška doc. Ing. Jakuba Fischera na téma „Vzdělávání v socioekonomických souvislostech“ a přednáška „Specifika vzdělávání seniorů“ PhDr. Miroslavy Dvořákové, Ph. D.

Druhý blok přednášek byl věnován sdílení zkušeností a příkladům dobré praxe při organizaci univerzit třetího věku členů AU3V. O své zkušenosti a zážitky se s ostatními se podělili zástupci Mendelovy univerzita v Brně, VŠB – Technické univerzity Ostrava, Ústřední knihovny Univerzity Karlovy, Západočeské univerzity v Plzni, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a České zemědělské univerzity v Praze.

Mimo jiné byla nastíněna témata meziregionální spolupráce, perspektiv minulých a budoucích či virtuální univerzity třetího věku. Později byl čas věnován individuální výměně zkušeností v rámci společenského večera.

V pátek 8. září 2023 proběhlo Valné shromáždění Asociace U3V ČR, z. s.. Jednání zahájil prezident asociace ThDr. Et Mgr. Pavel Helan, Th. D., který přivítal přítomné a přednesl zprávu prezidenta AU3V. Zvlášť informoval členy o konferenci AU3V v Senátu ČR na téma „Univerzity třetího věku jako významná součást celoživotního vzdělávání“ konané při příležitosti 30. výročí vzniku AU3V ČR 2. listopadu 2023.

Dalšími důležitými body Valného shromáždění AU3V byly Doplňující volby do předsednictva AU3V a do revizní komise AU3V.