Asociace univerzit třetího věku ČR, z.s., je sdružením vysokých škol České republiky, které nabízejí a organizují jednu z forem celoživotního vzdělávání určenou seniorské veřejnosti, a to Univerzitu třetího věku. V současné době má 23 členů (47 organizačních jednotek).

Asociace byla založena 9. června 1993 v Praze, jako nevýdělečná zájmová organizace, která si kladla mimo jiné za cíl iniciovat a podporovat zakládání univerzit třetího věku na vysokých školách v České republice, dále organizovat setkání a pracovní semináře zainteresovaných škol a fakult za účelem výměny poznatků a zkušeností či iniciovat legislativní změny týkající se seniorského vzdělávání.

V současnosti je hlavním cílem AU3V zajišťování kvality výuky U3V prostřednictvím kontroly dodržování indikátorů kvality, podpora diverzity a dostupnosti vzdělávání seniorské populace formou U3V a také internacionalizace a Public Relations U3V v celostátním i mezinárodním kontextu.

Asociace je v úzkém kontaktu s  mezinárodními organizacemi AIUTA (Association Internationale Des Universites Du Troisieme Age / Internation Association of the Universities of the Third Age) a EFOS (European Federation of Older Students).

Asociace se stala významným prostředníkem mezi MŠMT a vysokými školami při zajišťování finančních zdrojů pro výuku seniorů v rámci U3V. Je autorem kvantifikace výkonů výuky v rámci U3V na veřejných vysokých školách. Stála u zrodu Systému centrální evidence výkonů U3V, čímž přispěla k přehlednosti při alokování finančních prostředků ze státního rozpočtu na výuku U3V v rámci celoživotního vzdělávání na vysokých školách.

Pro své členy vytvořila a průběžně aktualizuje metodiku pro kontrolu kvality vzdělávání U3V a dále pracuje na aktualizaci indikátorů kvantifikace výkonů veřejných vysokých škol v oblasti U3V tak, aby odpovídala aktuálnímu vývoji v oblasti vzdělávání seniorů na vysokých školách.

Posláním Asociace univerzit třetího věku ČR, z.s. je především:
- garantovat kvalitu vzdělávání formou univerzit třetího věku na vysokoškolské úrovni;
- dbát o etickou stránku tohoto vzdělávání;
- posilovat význam univerzit třetího věku v povědomí společnosti;
- prosazovat dostupnost vzdělávání seniorů na vysokých školách;
- plnit roli uznávané autority poskytovatelů vysokoškolského vzdělávání pro účastníky univerzit třetího věku a dbát na kvalitu značky U3V;
- reprezentovat univerzity třetího věku jak v ČR, tak i v zahraničí;
- být partnerem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve věci financování U3V a kontroly vykazování.

Vizí Asociace univerzit třetího věku ČR, z.s. je plnit roli uznávané autority poskytovatelů vysokoškolského vzdělávání pro účastníky U3V a dbát na kvalitu značky U3V. Součástí je neustále posilovat význam U3V v povědomí společnosti a prosazovat dostupnost vzdělávání seniorů na vysokých školách, které přispívá k aktivizaci a kvalitě jejich života.