• valné shromáždění

  • prezident

  • předsednictvo

  • revizní komise

 


Prezident AU3V

Pavel Helan

Pavel Helan Koordinátor celoživotního vzdělávání na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy od roku 2007.

 Historik s odborným zaměřením na česko-italské vztahy  a vztahy Československa a Svatého stolce v meziválečném období. Autor či spoluautor odborných a popularizačních publikací v České republice i v zahraničí a historických dokumentů České televize. Od roku 2013 působí v předsednictvu AU3V ČR, aktivně se zúčastnil některých mezinárodních  konferencí AIUTA (Association Internationale des Universités du Troisieme Age). V dubnu 2022 byl zvolen do její správní rady.


Předsednictvo

Martina Polášková

Viceprezidentka AU3V

Martina Polaskova Martina Polášková vystudovala Hornicko-geologickou fakultu VŠB-Technické univerzity Ostrava a v současnosti pracuje na pozici vedoucí geologických sbírek Geologického pavilonu prof. Pošepného VŠB-Technické univerzity Ostrava.

V rámci celoživotního vzdělávání je od roku 2000 koordinátorkou U3V na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO. V AU3V zastupuje fakultu od roku 2004. Mimo CŽV lektoruje odborné prohlídky geologických sbírek pro studenty vysoké školy, škol středních i žáky škol základních. Podílí se na přípravě celoškolských a fakultních popularizačních i odborných aktivit a projektů geovědního zaměření.


Alena Bindrová

Alena BindrováAlena Bindrová působí na Fakultě managementu Vysoké školy ekonomické v Jindřichově Hradci od roku 1995 a to nejprve v administrativní pozici na sekretariátu kateder.

Od roku 2007 má na fakultě na starosti organizaci a realizaci aktivit v oblasti celoživotního vzdělávání, kromě univerzity třetího věku také agendu mimořádného studia, profesní vzdělávací kurzy pro firmy a širokou veřejnost, nyní vše pod hlavičkou Centra vzdělávání a transferu znalostí FM VŠE. Od roku 2014 také vede rekondiční kurzy pro seniory.


Hana Grunclová

Hana Grunclova Působí na rektorátu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava od roku 1988.

V současné době pracuje na oddělení Centra celoživotního vzdělávání. Vede agendy U3V a správu informačního systému CŽV na univerzitní úrovni. Spolupracuje na poradenství pro uchazeče o studium v rámci CŽV a U3V. Dále se věnuje organizaci a realizaci kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména kurz Inženýrské pedagogiky a kurz Doplňujícího vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol. Zajišťuje přípravu, realizaci a vyhodnocení přípravných kurzů pro přijaté studenty 1. ročníků technických fakult.


Kateřina Pevná

Katerina Pevna Kateřina Pevná je absolventkou Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity obor sociologie, sociální práce (Bc.) a organizační rozvoj a personální management (Mgr.) a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity obor sociální pedagogika a poradenství (Bc).

Dlouhodobě se profesně věnuje oblasti vzdělávání seniorů a mezigeneračnímu učení. Je autorkou řady odborných článků a publikací na tato témata. Od ledna 2021 je vedoucí Oddělení vzdělávání seniorů na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně.


Roman Prokop

Roman Prokop Roman Prokop absolvoval v roce 1976 Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze v oboru teoretická kybernetika.

Prof. Prokop je dlouholetým pedagogem a vědecky se věnuje moderním trendům v teorii automatického řízení, zvláště adaptivnímu a robustnímu řízení a systémům se zpožděním. V průběhu let vykonával významné funkce ve vedení univerzity nebo fakulty, byl prorektorem pro pedagogickou činnost, prorektorem pro celoživotní vzdělávání, proděkanem pro pedagogickou činnost a zahraniční vztahy, několik let je ředitelem ústavu matematiky. Od roku 2004 stojí v čele rady U3V na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Od roku 2005 působí také v předsednictvu Asociace Univerzit třetího věku České republiky, mnoho let působil jako místopředseda, v letech 2016-2019 byl jejím prezidentem.


Daniel Šárovec

Daniel Sarovec Daniel Šárovec od listopadu 2019 působí v rámci Ústřední knihovny Univerzity Karlovy jako koordinátor a vyučující kurzů Univerzity třetího věku. Aktuálně studuje doktorské studium v programu Politologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, ve své disertaci se věnuje problematice nových politických stran.

Vystudoval Politologii a společenské vědy na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, a Politologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Pravidelně vystupuje na zahraničních a domácích konferencích, vedle toho realizuje i krátkodobé zahraniční výzkumné pobyty. Profesně se zaměřuje na e-learning a příbuznou problematiku.


Pavel Švanda

Pavel Švanda Pavel Švanda působí na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice od roku 2005.

Jeho profesním zaměřením je materiálové inženýrství, vyučuje předměty z oblasti koroze, povrchových úprav a výrobních technologií. U3V vede od roku 2011. V roce 2016 byl zvolen do předsednictva AU3V ČR. V současné době je docentem na DFJP Univerzity Pardubice.

  

Revizní komise

Jitka Pacltová

Jitka Pacltová Absolventka magisterského studia Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.

V současné době působí jako ředitelka Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci. Zde řídí organizaci kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), kurzů pro zaměstnance a studenty TUL a studium seniorů na Univerzitě třetího věku TUL. Dále je lektorkou německého jazyka v kurzech pro studenty a zaměstnance TUL a v kurzech pro U3V TUL. Jako řešitelka se podílela na několika mezinárodních vzdělávacích projektech v rámci programu Erasmus + (dříve Grundtvig).

Pavel Hamza 

Pavel HamzaJe absolventem oboru historie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a postgraduální muzeologie na Filozofické fakultě dnešní Masarykovy univerzity v Brně. Jako historik se věnuje moderním českým a československým dějinám.

Během své profesní dráhy působil také v oblasti muzejnictví, kultury a školství. V současnosti pracuje na rektorátu Ostravské univerzity, kde vedle jiných činností organizuje rektorátem vedené kurzy U3V a zastupuje OU v Asociaci Univerzit třetího věku.

Marcela Palochová

Marcela Palochova Vyučovala na Střední pedagogické škole a od roku 1999 působí na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava na Katedře účetnictví a daní s odborným zaměřením na Účetnictví, Manažerské účetnictví, Kalkulace a Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Dlouhodobě také zajišťuje lektorskou činnosti pro střední školy a pro praxi.

Univerzitě 3. věku na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava se věnuje od jejího založení v roce 2007. Měla na starosti organizační záležitosti U3V a od roku 2021 je garantkou U3V.