• valné shromáždění

  • prezident

  • předsednictvo

  • revizní komise

 


Prezident AU3V

Pavel Helan

Pavel Helan Koordinátor celoživotního vzdělávání na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy od roku 2007.

 Historik s odborným zaměřením na česko-italské vztahy  a vztahy Československa a Svatého stolce v meziválečném období. Autor či spoluautor odborných a popularizačních publikací v České republice i v zahraničí a historických dokumentů České televize. Od roku 2013 působí v předsednictvu AU3V ČR, aktivně se zúčastnil některých mezinárodních  konferencí AIUTA (Association Internationale des Universités du Troisieme Age). V dubnu 2022 byl zvolen do její správní rady.


Předsednictvo

Martina Polášková

Viceprezidentka AU3V

Martina Polaskova Martina Polášková vystudovala Hornicko-geologickou fakultu VŠB-Technické univerzity Ostrava a v současnosti pracuje na pozici vedoucí geologických sbírek Geologického pavilonu prof. Pošepného VŠB-Technické univerzity Ostrava.

V rámci celoživotního vzdělávání je od roku 2000 koordinátorkou U3V na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO. V AU3V zastupuje fakultu od roku 2004. Mimo CŽV lektoruje odborné prohlídky geologických sbírek pro studenty vysoké školy, škol středních i žáky škol základních. Podílí se na přípravě celoškolských a fakultních popularizačních i odborných aktivit a projektů geovědního zaměření.


Jindřich Bečvář 

Jindrich BecvarDoc. Jindřich Bečvář je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, pedagogem se specializací na algebru a teoretickou aritmetiku, historikem matematiky, autorem či spoluautorem řady odborných prací, monografií, učebnic, skript, vzdělávacích a popularizačních článků. Byl řešitelem či spoluřešitelem několika výzkumných záměrů a projektů, školitelem deseti úspěšných doktorandů, dlouholetým garantem doktorského studia a členem redakčních rad několika odborných časopisů. Zabýval se výchovou budoucích učitelů matematiky, celoživotním vzděláváním učitelů a seniorů. Je členem redakční rady edice Dějiny matematiky, členem programového výboru tradičních konferencí a seminářů z dějin matematiky, garantem výuky U3V na MFF UK a členem Rady celoživotního vzdělávání UK. Od roku 2013 vede každoročně kurzy U3V na MFF UK.


Alena Bindrová

Alena BindrováAlena Bindrová působí na Fakultě managementu Vysoké školy ekonomické v Jindřichově Hradci od roku 1995 a to nejprve v administrativní pozici na sekretariátu kateder.

Od roku 2007 má na fakultě na starosti organizaci a realizaci aktivit v oblasti celoživotního vzdělávání, kromě univerzity třetího věku také agendu mimořádného studia, profesní vzdělávací kurzy pro firmy a širokou veřejnost, nyní vše pod hlavičkou Centra vzdělávání a transferu znalostí FM VŠE. Od roku 2014 také vede rekondiční kurzy pro seniory.


Hana Grunclová

Hana Grunclova Působí na rektorátu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava od roku 1988.

V současné době pracuje na oddělení Centra celoživotního vzdělávání. Vede agendy U3V a správu informačního systému CŽV na univerzitní úrovni. Spolupracuje na poradenství pro uchazeče o studium v rámci CŽV a U3V. Dále se věnuje organizaci a realizaci kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména kurz Inženýrské pedagogiky a kurz Doplňujícího vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol. Zajišťuje přípravu, realizaci a vyhodnocení přípravných kurzů pro přijaté studenty 1. ročníků technických fakult.


Eva Janouchová

Eva JanouchovaEva Janouchová působí jako akademická pracovnice na Ústavu sociálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové od roku 2020. Zároveň jako koordinátorka Univerzity třetího věku UHK vytváří vzdělávací program pro seniory a funguje jako hlavní propojení mezi studenty a univerzitou. Svoji odbornost si rozšiřuje v rámci doktorandského studijního programu na Pedagogické fakultě Katolické univerzity v Ružomberku. Její zájem se zaměřuje na inovativní a moderní trendy ve vzdělávání, které reagují na aktuální potřeby a výzvy v oblasti vzdělávání a podporují tak celoživotní učení.


Kateřina Pevná

Katerina Pevna Kateřina Pevná je absolventkou Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity obor sociologie, sociální práce (Bc.) a organizační rozvoj a personální management (Mgr.) a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity obor sociální pedagogika a poradenství (Bc).

Dlouhodobě se profesně věnuje oblasti vzdělávání seniorů a mezigeneračnímu učení. Je autorkou řady odborných článků a publikací na tato témata. Od ledna 2021 je vedoucí Oddělení vzdělávání seniorů na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně.


Roman Prokop

Roman Prokop Roman Prokop absolvoval v roce 1976 Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze v oboru teoretická kybernetika.

Prof. Prokop je dlouholetým pedagogem a vědecky se věnuje moderním trendům v teorii automatického řízení, zvláště adaptivnímu a robustnímu řízení a systémům se zpožděním. V průběhu let vykonával významné funkce ve vedení univerzity nebo fakulty, byl prorektorem pro pedagogickou činnost, prorektorem pro celoživotní vzdělávání, proděkanem pro pedagogickou činnost a zahraniční vztahy, několik let je ředitelem ústavu matematiky. Od roku 2004 stojí v čele rady U3V na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Od roku 2005 působí také v předsednictvu Asociace Univerzit třetího věku České republiky, mnoho let působil jako místopředseda, v letech 2016-2019 byl jejím prezidentem.


 Pavel Švanda

Pavel Švanda Pavel Švanda působí na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice od roku 2005.

Jeho profesním zaměřením je materiálové inženýrství, vyučuje předměty z oblasti koroze, povrchových úprav a výrobních technologií. U3V vede od roku 2011. V roce 2016 byl zvolen do předsednictva AU3V ČR. V současné době je docentem na DFJP Univerzity Pardubice.

 


 

Revizní komise

Jitka Pacltová

Jitka Pacltová Absolventka magisterského studia Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.

V současné době působí jako ředitelka Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci. Zde řídí organizaci kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), kurzů pro zaměstnance a studenty TUL a studium seniorů na Univerzitě třetího věku TUL. Dále je lektorkou německého jazyka v kurzech pro studenty a zaměstnance TUL a v kurzech pro U3V TUL. Jako řešitelka se podílela na několika mezinárodních vzdělávacích projektech v rámci programu Erasmus + (dříve Grundtvig).

Pavel Hamza 

Pavel HamzaJe absolventem oboru historie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a postgraduální muzeologie na Filozofické fakultě dnešní Masarykovy univerzity v Brně. Jako historik se věnuje moderním českým a československým dějinám.

Během své profesní dráhy působil také v oblasti muzejnictví, kultury a školství. V současnosti pracuje na rektorátu Ostravské univerzity, kde vedle jiných činností organizuje rektorátem vedené kurzy U3V a zastupuje OU v Asociaci Univerzit třetího věku.

Marcela Palochová

Marcela Palochova Vyučovala na Střední pedagogické škole a od roku 1999 působí na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava na Katedře účetnictví a daní s odborným zaměřením na Účetnictví, Manažerské účetnictví, Kalkulace a Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Dlouhodobě také zajišťuje lektorskou činnosti pro střední školy a pro praxi.

Univerzitě 3. věku na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava se věnuje od jejího založení v roce 2007. Měla na starosti organizační záležitosti U3V a od roku 2021 je garantkou U3V.