Ve dnech 18.-21.3. 2024 navštívilo 18 koordinátorů, organizátorů a garantů U3V ze slovenských univerzit tři města v České republice: Brno, Prahu a Ostravu. Zde se setkali se svými kolegy z řady českých univerzit, kteří jim prezentovali činnost, týkající se seniorského vzdělávání formou univerzit třetího věku na svých školách.

V Brně se první den na hostitelské Mendlově univerzitě kromě zástupců Institutu celoživotního vzdělávání MUNI, kteří prezentovali aktivity své univerzity 3. věku a mezigenerační univerzity, představila také U3V Masarykovy univerzity, Janáčkovy akademie múzických umění a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Druhý den se v Praze se na půdě Českého vysokého učení technického představili také realizátoři U3V Vysoké školy ekonomické, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, České zemědělské univerzity v Praze a Západočeské univerzity v Plzni.

V Praze třetí den prezentovalo v Karolinu Univerzity Karlovy rozličný způsob výuky U3V osm z jejích fakult. Se svými příspěvky vystoupili např. děkan pedagogické fakulty prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. či proděkanka přírodovědecké fakulty doc. RNDr. Milada Teplá, Ph.D., výuku na fakultě tělesné výchovy a sportu představil její vyučující a zároveň posluchač U3V, televizní sportovní komentátor PhDr. Štěpán Škorpil.
Poslední den čtyřdenní akce přivítala slovenské kolegy Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. V prostorách Geologického pavilonu prof. Pošepného se s nimi o své zkušenosti podělili nejen garantky U3V Ekonomické fakulty a Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO, ale také zástupci Ostravské univerzity, Slezské univerzity v Opavě i její Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné či Oddělení dalšího vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci. Závěrem programu akce v Ostravě si část hostů se zájmem prohlédla i rozsáhlé geologické sbírky VŠB-Technické univerzity, které jsou v pavilonu umístěny.

Celá akce „Vzdělávání seniorů na univerzitách třetího věku na příkladech dobré praxe“ byla zaměřena na představení systému vzdělávání seniorů v České republice se zaměřením na typy vzdělávání, obsah, formy, techniky, ale i administrativního zajištění či evaluaci vzdělávání. Smyslem bylo prostřednictvím vzájemné inspirace a sdílení zkušeností rozvíjet oblast vzdělávání seniorů na univerzitách v rámci úzké spolupráce mezi oběma státy, které mohou přispět k rozšíření a posílení vzdávání seniorů i na poli mezinárodní spolupráce.
Akce se uskutečnila díky spolupráci Asociace univerzit třetího věku ČR a Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku.

 

Program akce:

Pondělí 18. března, Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 10.00 - 15.00
Mendelova univerzita v Brně Mgr. Kateřina Pevná
Masarykova univerzita Mgr. Markéta Jelínková
Janáčkova akademie múzických umění Mgr. Klára Viková, MgA. Kateřina Polášková
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ing. Jarmila Hřebíčková
Úterý 19. března, České vysoké učení technické v Praze, rektorát 9.20 - 15.00 
České vysoké učení technické Ing. Vladimír Janíček, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická doc. Ing. Kubálek, CSc.
Česká zemědělská univezita Ing. Kateřina Tomšíková, Ph.D. 
Západočeská univerzita  Mgr. Magdalena Edlová, DiS.
Česká zemědělská univezita Ing. Hana Balzerová, Ph.D. 
Vysoká škola chemicko-technologická doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D. 
Středa 20. března, Univerzita Karlova, Karolinum - Císařský sál 9.30 - 16.00 
Univezita Karlova, Husitská teologická fakulta ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D. 
Univezita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu  PhDr. Štěpán Škorpil 
Univezita Karlova, Přírodovědecká fakulta    doc. RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
Univezita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. 
Univezita Karlova, Pedagogická fakulta   prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Univezita Karlova, 3. lékařská fakulta  doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc. 
Univezita Karlova, Filozofická fakulta PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D
Univezita Karlova, Katolická teologická fakulta Mgr. Václav Hroznata Sojka 
Čtvrtek 21. března, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Geologický pavilon prof. Pošepného 9.30- 15.00  
VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta Ing. Marcela Palochová, Ph.D.
VŠB-Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta Ing. Martina Polášková
Ostravská univerzita, Rektorát  PhDr. Pavel Hamza
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta Ing. Anna Dobošová
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci, Rektorát Mgr. Klára Tesaříková Čermáková,
Mgr. Lucie Komínková  
Slezská univerzita v Opavě, Rektorát Lucie Becková  
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Mgr. Dagmar Sohrová