Ve dnech 7.- 9. září 2022 uspořádala v Ostravě Asociace U3V ČR Zasedání členů a Valné shromáždění AU3V. Organizace akce se ujaly obě ostravské členské organizace, tedy Ostravská univerzita a VŠB-Technická univerzita Ostrava.

Ve středu 7. září 2022 se v rámci neformální části programu konala exkurze do Dolní oblasti Vítkovic (DOV) v Ostravě. Řada účastníků navštívila tuto unikátní industriální památku poprvé. Komentovaná prohlídka areálu bývalého Vysokopecního závodu, výjezd na Bolt Tower a vyhlídka umožňující pohled i na celé panorama Moravskoslezských Beskyd všechny opravdu ohromila a nadchla.

Následující den pak proběhlo v prostorách auly Ostravské univerzity Zasedání členů AU3V ČR, kterého se zúčastnilo 46 zástupců členů asociace. Akci zahájil prezident AU3V ČR ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D. Za Ostravskou univerzitu přivítal účastníky prorektor pro studium a celoživotní vzdělávání prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., který také přednesl velmi zajímavou úvodní přednášku o historii Ostravy. Po ní se účastníci zasedání přesunuli na věž ostravské Nové radnice, odkud si mohli celou Ostravu z výšky prohlédnout. Další program byl již věnován odborným přednáškám, týkajícím se vzdělávání seniorů. Příspěvek „Mediální vzdělávání seniorů“ přednesl zástupce obecně prospěšné společnosti ELPIDA. Následovalo vystoupení přednášejícího z Českého telekomunikačního úřadu, který hovořil o zkušenostech lektorů ČTÚ se vzděláváním občanů v postproduktivním věku. V rámci dalšího bloku přednášek byly představeny činnosti Univerzit 3. věku na Technické univerzitě v Liberci, na Ostravské univerzitě a na VŠB-Technické univerzitě Ostrava. Pozdější odpolední hodiny zasedání byly věnovány výměně zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe mezi zástupci členů AU3V.

V pátek 9. září 2022 se pak uskutečnilo v aule VŠB-Technické univerzity Ostrava Valné shromáždění AU3V ČR, které zahájila víceprezidentka AU3V ČR Ing. Martina Polášková. V prostorách VŠB-TUO všechny účastníky přivítala prorektorka pro studium Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. a proděkan pro studium Hornicko-geologické fakulty prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D. Valné shromáždění vyslechlo zprávu prezidenta a věnovalo se řešení organizačních, systémových a administrativních záležitostí, týkajících se seniorského vzdělávání na platformě Univerzit 3. věku na vysokých školách.

Předsednictvo AU3V ČR děkuje oběma pořádajícím školám za přípravu a organizaci této zářijové akce.